Eтичен кодекс за социална отговорност за доставчиците и подизпълнителите

В своите действия "ИНОС-1" ООД се ръководи от принципите на социалната отговорност и се ангажира да подкрепя най-високите етични стандарти във всички свои дейности, включително и по отношение на доставчиците и подизпълнителите си.
         Ние очакваме от нашите доставчици и подизпълнители да спазват и прилагат принципите на този Кодекс, както и че те ще изискват спазването му от своите доставчици и подизпълнители.
Етичният кодекс за доставчиците и подизпълнителите на "ИНОС-1" ООД се основава на осемте основни изисквания за социална отговорност, описани по-долу:
Детски труд
"ИНОС-1" ООД счита, че всички деца имат право на детство и образование.
Дружеството няма да наема и да държи на работа лица под минимално допустимата законова граница. В никакъв случай не могат да се наемат лица под 16 години. Образованието на младите служители трябва да бъде стимулирано от работодателя.
Принудителен и насилствен труд
Дружеството не допуска принудителен и насилствен труд, включително заробване заради дългове и затворнически труд. "ИНОС-1" ООД не подкрепя трафика на хора.
Здраве и безопасност
"ИНОС-1" ООД е внедрило и поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда на базата на международните стандарти ISO45001:2018 и ISO 14001:2015, чрез която гарантира на служителите и работниците си чиста, здравословна и безопасна работна среда.
Дружеството изисква от своите доставчици и подизпълнители да спазват нормативните и формените правила на дружеството за здраве и безопасност при работа и околна среда, както и техните такива. Дружеството не допуска до работа на свои обекти доставчици и подизпълнители без извършена от тяхна страна оценка на риска за всички работни места и изпълнявани етапи или без запознаване и приемане с извършената от "ИНОС-1" ООД оценка на риска за съответния обект.
Свобода на сдружаването и колективното договаряне
"ИНОС-1" ООД предоставя на работниците и служителите си възможността за сдружаване и колективно договаряне, като изисква и неговите доставчици и подизпълнители да предоставят същата свобода на своя персонал.
Дискриминация
"ИНОС-1" ООД не извършва никаква форма на дискриминация при назначаване, заплащане, образование, повишение, уволнение или пенсиониране на основата на раса, пол, етническа принадлежност, националност, сексуална ориентация, религия, политически убеждения и членства в сдружения, физически и психически увреждания, законово допустими за съответната длъжност.
Дисциплинарна практика
"ИНОС-1" ООД в качеството си на работодател се отнася към служителите и работниците си с уважение. Не се допуска отношение към персонала, което да унижава по какъвто и да е начин човешкото му достойнство.
Работно време
"ИНОС-1" ООД гарантира, че стандартното работно време не превишава 40 часа седмично с осигурените нормативни физиологично потребни почивки.
Извънредният труд може да бъде прилаган само в случаите, описани в Кодекса на труда, само на доброволен принцип и срещу заплащане от работодателя по определените правила.
Дружеството изисква неговите доставчици и подизпълнители да спазват правилата за стандартно работно време, да отчитат и заплащат положения при необходимост извънреден труд, съгласно нормативните разпоредби.
Възнаграждение
"ИНОС-1" ООД гарантира изплащането на трудовото възнаграждение на служителите и работниците си с увереност, че е достатъчно за задоволяване на основните им потребности.
Всички служители и работници са информирани за началото на трудовия си договор, за работното си време, за възнаграждението си, за полагаемия платен годишен отпуск, за защита от уволнение при бременност и майчинство.
Дружеството толерира същото отношение към персонала и от страна на своите доставчици и подизпълнители.
"ИНОС-1" ООД в качеството си на партньор или работодател има право да събира информация и да извършва проверка за съответствието на доставчиците и подизпълнителите си с изискванията на този Етичен кодекс.
По този начин дружеството насърчава своите партньори да подобряват системите си за управление в съответствие с принципите на социалната отговорност.
При констатирани несъответствия спрямо изискванията за социална отговорност на "ИНОС-1" ООД, дружеството изисква предприемането на подходящи коригиращи действия в рамките на определен период. Дружеството си запазва правото да преоцени доставчика или подизпълнителя си и дори да го извади от списъка на одобрените такива, в случай че тези несъответствия не са отстранени.

Дата: 17.02.2021 г.                           Георги Петков, Управител на "ИНОС-1" ООД