Система за управление

Ръководството на ИНОС-1 е разработило и внедрило Система за управление на цялостната си дейност, която се основава и отговаря на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 – Управление на качеството, ISO 14001:2015 – Управление на околната среда, ISO 45001:2018 – Управление на здравето и безопасността при работа.
Основна цел на изградената и внедрена система за управление е да гарантира, че изискванията на клиента са определени и изпълнени по начин, ниво на качество и в срокове, гарантиращи неговото удовлетворение, при осигуряване на опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа на работниците и служителите на фирмата и околните граждани. Системата за управление на „ИНОС-1” ООД е сертифицирана от QSCert с дата на първоначално одобрение – 12.03.2021 г. и валидност до 11.03.2024 г. и сертификати за одобрение съответно: