Преустройство и реконструкция на обединено детско заведение №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. Марков” № 2, район „Средец” на гр. София.

Възложител: Столична община – Район „Средец“

Дата на започване: 23 септември 2015

Дата на завършване: 22 август 2016

РЗП      3 420,05 м2

Категория на строежа, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „д“ от ЗУТ:  Втора

Извършени са СМР по части: Архитектура, Конструкции, Геодезия, ВиК, ОВК, Електро, Технологична, Паркоустройство, Енергийна ефективност, Пожарна безопастност, ПУСО. Особеност на строителството е работата с азбестосъдържащи материали. За целта е взето разрешение от РИОКОЗ, проведени са съответните обучения и изнервания на параметрите на околната среда по време на работа. Резултатите от изследванията показват, че няма замърсяване на околната среда по време и след приключване на работата.      

Акт обр. 15 от 22.08.2016 г.

Разрешение за ползване № СТ-05-1381/01.09.2016 г., издадено от ДНСК

Референции

Столична община - Район "Средец"