Политика по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда

Основна характеристика на философията и практиката "ИНОС-1" ООД е управленската воля и организация за постоянно подобрение и реализация на дейностите в обхвата:

Проектиране, изграждане и ремонт на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти. Проектиране и изграждане на обекти, използващи възобновяеми енергийни източници. Благоустрояване на строителни обекти. Управление на строителни проекти.

Политика за социална отговорност

Политиката за социална отговорност на "ИНОС-1" ООД е насочена към извършване на дейностите на дружеството в условията на корпоративно стратегическо управление, водещо до устойчиво икономическо развитие при коректни и етични трудови отношения с работниците и служителите, техните семейства и обществото като цяло.

В тази връзка ръководството на "ИНОС-1" ООД доброволно се ангажира със спазване на следните принципи по отношение на социалната отговорност:

■ неизползване на детски труд;

■ доброволност на труда;

Eтичен кодекс за социална отговорност за доставчиците и подизпълнителите

В своите действия "ИНОС-1" ООД се ръководи от принципите на социалната отговорност и се ангажира да подкрепя най-високите етични стандарти във всички свои дейности, включително и по отношение на доставчиците и подизпълнителите си.
         Ние очакваме от нашите доставчици и подизпълнители да спазват и прилагат принципите на този Кодекс, както и че те ще изискват спазването му от своите доставчици и подизпълнители.
Етичният кодекс за доставчиците и подизпълнителите на "ИНОС-1" ООД се основава на осемте основни изисквания за социална отговорност, описани по-долу:

Политика за защита на личните данни в „ИНОС-1“ ООД

„ИНОС-1“ ООД е търговско дружество, учредено и функциониращо по законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831324823, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: София 1527, общ. Оборище, бул.”Васил Левски” № 114, представлявано от двама управители заедно и поотделно: Георги Петков Петков, Асен Александров Добрев , тел.