Политика по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда

Основна характеристика на философията и практиката "ИНОС-1" ООД е управленската воля и организация за постоянно подобрение и реализация на дейностите в обхвата:

Проектиране, изграждане и ремонт на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти. Проектиране и изграждане на обекти, използващи възобновяеми енергийни източници. Благоустрояване на строителни обекти. Управление на строителни проекти.

Усилията на Висшето Ръководство и персонала на "ИНОС-1" ООД са насочени към спазване на изискванията на клиента, заинтересованите страни и нормативните изисквания и други задължения за спазване, с цел постигане на тяхната пълна удовлетвореност по отношение на качеството на продукта/услугата предоставяни от фирмата, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда. Процесът на работа непрекъснато се оценява и се търсят начини за неговото подобрение, чрез използване на измерими показатели за резултатността на системата за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда.

Желанието и конкретната практика на “ИНОС-1” ООД е да се отнася към клиента така, че той да се превърне в постоянен контрагент на фирмата и да ползва многократно нейните услуги. В това отношение водещият принцип е да се изграждат дългосрочни стратегии и да не се гонят краткосрочни и високодоходни цели. Задача на “ИНОС-1” ООД е да достави на клиента високо качество и справедливи условия. Следваща цел на “ИНОС-1” ООД е да работи и да се отнася към клиента като с партньор и да го задоволява, като му показва постоянност и надеждност. От първия контакт до предаването на приключения обект “ИНОС-1” ООД предлага на клиента си абсолютна сигурност

Висшето ръководство декларира своята ангажираност за изпълнение на политиката на дружеството и постигане на целите посредством:

 1. Осигуряване на необходимите ресурси за непрекъснато  поддържане и подобряване на внедрената Интегрирана система за управление и спазване изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018;
 2. Предоставяне на съответстващи продукти и услуги, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
 3. Поддържане на взаимноизгодни отношения с доставчици и партньори, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 4. Поддържане и подобряване на имиджа на ,,Инос-1” ООД като перфектен изпълнител при  проектиране, изграждане и ремонт на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти. Проектиране и изграждане на обекти, използващи възобновяеми енергийни източници. Благоустрояване на строителни обекти. Управление на строителни проекти, чрез предаване и обслужване на обектите в срок и без рекламации;
 5. Осигуряване на квалифициран, мотивиран и обучен персонал за всички длъжности;
 6. Осигуряване на вътрешен обмен на информация на всички нива в организацията;
 7. Спазване на всички нормативни и законови изискванията валидни за дейността на дружеството;
 8. Идентификация и изпълнение на всички измерими цели в съответствие с политиката на дружеството;
 9. Осигуряване на пълна информираност и разясняване на всички служители за важността удовлетвореността на клиента и спазване на неговите изисквания;
 10. Анализиране на информацията, свързана с удовлетвореността на клиента;
 11. Провеждане на периодични прегледи, проверки и прилагане на коригиращи действия и вземане на решения за подобряване;
 12. Провеждане на одити, установяващи съответствие на Интегрираната система за управление с изискванията на стандартите;
 13. Поддържане на подходяща работна среда в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на стандартите;
 14. Осигуряване на осведоменост на персонала по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, съпътстващи дейността на дружеството;
 15. Предотвратяване на замърсяване на околната среда, чрез ефикасно управление на образуваните отпадъци и използваните материали и технологии;
 16. Редовно следене и анализиране на информацията за постигната екологична резултатност и безопасни условия на труд;

При изпълнението на тази Политика, ръководството на ,,Инос-1” ООД изисква от всички служители и работници да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност. Ръководството изисква да се познава добре: политиката и целите по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, Системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, да спазват стриктно изискванията регламентирани в документите на ИСУ и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване.

Като Управител на ,,Инос-1” ООД

ДЕКЛАРИРАМ:

личен ангажимент и отговорност по осигуряване на всички необходими ресурси, за изпълнение на начертаната Политика и постигане на целите по качеството, по отношение на околната среда и здравето и безопасността при работа, при  проектиране, изграждане и ремонт на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти. Проектиране и изграждане на обекти, използващи възобновяеми енергийни източници. Благоустрояване на строителни обекти. Управление на строителни проекти, за да гарантираме и запазим правата и очакванията на клиентите, служителите на дружеството и всички заинтересовани стани от широката общественост.

 

17.02.2021 г.                                                                           Георги Петков – Управител "ИНОС-1" ООД                                  

гр. София