Политика за социална отговорност

Политиката за социална отговорност на "ИНОС-1" ООД е насочена към извършване на дейностите на дружеството в условията на корпоративно стратегическо управление, водещо до устойчиво икономическо развитие при коректни и етични трудови отношения с работниците и служителите, техните семейства и обществото като цяло.

В тази връзка ръководството на "ИНОС-1" ООД доброволно се ангажира със спазване на следните принципи по отношение на социалната отговорност:

■ неизползване на детски труд;

■ доброволност на труда;

■ зачитане на свободата на сдружаване и правото на колективно сдружаване;

■ уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека;

■ недопускане на дискриминация по какъвто и да е признак;

■ осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всички работници и служители;

■ поддържане на адекватно заплащане на труда;

■ осигуряване на сигурност в разплащанията;

■ поддържане на ползотворни взаимодействия с местната общност и местната власт, както и с неправителствени организации, бизнес-асоциации, образователни и експертни институции и др.;

■ оповестяване дейността на компанията чрез сайта на дружеството.

 

Дата: 17.02.2021                        Георги Петков, Управител