Обекти на “Софийска вода” АД

Възложител: “Софийска вода” АД
Дата на започване: 11 Юни 2001
Дата на завършване: 15 Окт. 2006

Изпълнени видове работи:

Извършване на поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30 % от водопроводната мрежа на територията на Столична община

Подмяна на сградни отклонения и аварийни ремонти на уличния водопровод, асфалтиране.

Поддръжка и ремонт на водоснабдителната система на гр. София

Подмяна на сградни отклонения и аварийни ремонти на уличния водопровод – Зона Юг.

Изследване на канализационната мрежа. Вътрешна инспекция на канализационни шахти, нивелиране и репериране.

Точки за измерване на налягането.  Доставка и инсталиране на оборудване за измерване на дебита, скоростта и налягането в точки от водопроводната мрежа на гр. София. Изграждане на необходимите съоръжения.

Измерване на питейни води. Доставка и инсталиране на оборудване за измерване на дебита на водата по точки от водопроводната мрежа в селата около София, изграждане на необходимите съоръжения.

Краткосрочно измерване на канални води. Инсталиране, тестване и обучение за краткосрочен мониторинг на канализационната система на гр. София.

Доставка и инсталиране, тестване и обучение за дългосрочен мониторинг на канализационната система на гр. София. Възложител: “СОФИЙСКА ВОДА” АД

Инсталиране на система за измерване на налягането.

Инсталиране на флоуметри /уреди за измерване на потока на питейната вода/, механични водомери илогери за измерване на налягането в общо 126 точки но водоснабдителната система на София, вкл. водохващанията й.

Ремонт на огради по резервоари за питейна вода в София окръг.

Подмяна на оградни колове и оградна мрежа и врати по резервоарите за питейна вода около град София.

Референции: 
International Water - Референция
Софийска вода - Референция