Лицензии за упражняване на професионална дейност

- Удостоверение No I – TV 022886 - ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ, в това число строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества; строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес; производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръженията към тях; металургични и химически предприятия, в т.ч. и ликвидацията им; сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители; производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях; жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители; производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях; електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво; жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители; производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях; електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване; жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители; производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;

- Удостоверение No II – TV 006788 - ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура; СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ,  в това число автомагистрали и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръжения към тях; пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенната улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях; общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях; елементи на транспортната инфраструктура, които не попадат в първа и втора категория; частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;

- Удостоверение No III – TV 007732 - ТРЕТА ГРУПА– строежи от енергийната инфраструктура; СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, в това число преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването; електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата; разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на електроснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването; електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата; елементи от енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации, които не попадат в първа и втора категория; електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата;

- Удостоверение No IV – TV 101646 - ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯв това число преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването; строежи, необходими за предпазване и защита на населението и за възстановяване на районите от бедствия и аварии; хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири с обем над 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена над 80 м; съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг; мини, рудници, кариери, в т.ч. и ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им; разпределителни проводи, съоръжения и устройствата към тях в областта на водоснабдяването и канализацията; хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири с обем от 30 до 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена от 50 до 80 м; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци; елементи на водоснабдителните и канализационните мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни мрежи, съоръжения и инсталации, които не попадат в първа и втора категория; паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар.