Изграждане на Модул за осем групи – разширение на ОДЗ № 93 в УПИ І-за детско заведение, квартал 314, местност „Красно село – Плавателен канал” по плана на гр. София

Възложител: Столична община – Район „Красно село“

Дата на започване: 18 февруари 2013

Дата на завършване: 6 ноември 2013

Изпълнени видове работи:

Най-голямата детска градина, изградена през 2013 г. на територията на София.

СМР по всички части - разрушаване на съществуващи сгради, изместване на подземни проводи и съоръжения, конструктивни и архитектурни работи, топлозахранване и абонатна станция,  електроинсталационни работи, пожароизвестителна инсталация, СОТ, видеонаблюдение, телефонизация, домофонна инсталация, TV инсталация, ВиК,  отопление, вентилация, климатизация, доставка и монтаж на асансьорни уредби, благоустройство и паркоустройство, изграждане на детски площадки

Сградата е на две нива и е функционално разделена на  основни  зони – детски групи, административен блок, физкултурно-музикален салон. Всяка от детските групи разполага със занималня, спалня, гардероб, тоалетна, офис и самостоятелна тераса. Предвидена е и тоалетна за деца в неравностойно положение. Административният блок съдържа два методични кабинета, лекарски кабинет със стая за изолация, гардероб за персонала, тоалетна и душ.

Референции

Столична община - Район "Красно Село"